Saturday, April 4, 2015

โลกของ SCA และอนาคตความเป็น Barony ของ Golden Playne

 • Kingdom - อาณาจักรที่ปกครองด้วย King และ Queen - ต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 400 คน (จ่ายค่าสมาชิก) - ปัจจุบันมีทั้งหมด 20 อาณาจักร 
 • Principality - รัฐหรืออาณาเขตภายใต้อาณาจักร - ปกครองโดย Prince และ Princess - ต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 100 คน (จ่ายค่าสมาชิก) 
 • Barony - ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน - ปกครองโดย Baron และ Baroness โดยเป็นตัวแทนของมงกุฎ - ต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 25 คน (จ่ายค่าสมาชิก) 
 • Canton - เขตปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กอยู่ภายใต้ Barony ที่อาจเติบใหญ่จนกลายเป็นระดับ Shire
 • Province - อาณาเขตระดับ Barony แต่ไม่มีตัวแทนของมงกุฎ 
 • Riding - เขตปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่ขึ้นตรงต่อ Province 
 • Shire - เขตปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่ขึ้นตรงต่อ Kingdom หรือ Principality - ต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 5 คน (จ่ายค่าสมาชิก) 
 • College - เขตการศึกษาที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันวิจัย อาจเป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองแบบอื่นๆ หรืออาจขึ้นตรงต่อ Kingdom หรือ Principality 
 • Stronghold - เขตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางการทหาร - อาจเป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองแบบอื่นๆ หรืออาจขึ้นตรงต่อ Kingdom หรือ Principality 
 • Port - เขตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางการทหารที่สมาชิกต้องออกจากเขตเป็นระยะเวลานาน เช่น การเดินทางโดยเรือ - อาจเป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองแบบอื่นๆ หรืออาจขึ้นตรงต่อ Kingdom หรือ Principality 
การเลื่อนขั้นเป็น Barony
http://www.westkingdom.org/files/SocSenHandbook-200510.pdf (หน้า37)
 1. มีสมาชิกแบบ Paid Member 25 คน สิ่งที่ต้องพิจารณามีดังนี้
  • มีกลุ่มสมาชิกใน 25 คนนี้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัว บ้าน หรือรหัสไปรษณีย์หรือไม่ หากคนเหล่านี้ย้ายออกไปจากบริเวณจะทำให้สมาชิกอื่นๆมีผลกระทบและเลิกสมัครเป็นสมาชิกในปีถัดไปหรือไม่
  • ในกลุ่มสมาชิก 25 คนนี้มีกิจกรรมหลักและความสนใจที่แตกต่างกันหรือไม่ (A&S, เจ้าหน้าที่, การต่อสู้, เครื่องยิง) และหากพวกเขาเลิกไปจะทำให้มีผลกระทบและเลิกสมัครเป็นสมาชิกในปีถัดไปหรือไม่
  • กลุ่มสมาชิก 25 คนนี้เล่น SCA มานานเท่าใดแล้ว
 2. มีปริมาณ Officer (เจ้าหน้าที่) ครบถ้วนพร้อมที่เป็นตัวแทนของมงกุฎ- Seneschal, Exchequer, Herald, Marshall, Chronicler & Minister of A&S (ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นเมมเบอร์ระดับสูงกว่า 30 USD ถึงจะเป็น Officer ได้)
 3. มีชื่อและ device (ตรา) ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ College of Arms- และต้องมีรายละเอียดเล่าถึง device และชื่อแบบละเอียดที่สุด
 4. ระบุชัดเจนว่าจะตั้งเป็น Barony หรือ Province หากจะเป็น Barony จะต้องยื่นเรื่องเสนอกับมงกุฎ (King & Queen) เพื่อทำการแต่งตั้ง Baron และ Baroness อย่างถูกต้องตามประเพณีของ Kingdom นั้นๆ
 5. มีบันทึกอย่างชัดเจนถึงกิจกรรมในทุกๆด้านของสังคม SCA- บันทึกถึงกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่องในที่นี้หมายถึงจะต้องมีในหลายๆด้าน ไม่ใช่แค่การต่อสู้หรือแค่ A&S การจัดเดโมจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอ การจัด Event จะต้องมีเท่าเทียมกับ Barony อื่นๆใน Kingdom ตลอดทั้งปี สมาชิกในกลุ่มจะต้องไปเข้าร่วม Event กับกลุ่ม SCA อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ หากกลุ่มของท่านไม่เคยไปเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆเลยจะถือว่ากลุ่มของท่านยังไม่พร้อมที่จะเลื่อนขั้น
 6. จะต้องมีการทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ paid member ทุกคนและมีลงลายมือชื่ออย่างชัดเจน แบบสอบถามจะต้องระบุถึงเจตนาในการเลื่อนขั้นอย่างชัดเจน paid member ทุกคนจะต้องออกความเห็น ไม่ว่าจะเป็นในแนวทางสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนต่อการเลื่อนขั้น
 7. ต่อเนื่องจากข้อ 6. paid member ทุกคนจะต้องรู้ว่าวิธีการคัดเลือก Baron และ Barony คู่แรกจะทำโดยวิธีใด โดยระบุไปในเอกสารขอความคิดเห็นนั้นด้วย ผลตอบรับต้องรวบรวมสำเร็จภายใน 10 วัน
 8. สืบเนื่องจากข้อ 6. paid member ทุกคนต้องรับรู้ว่าแบบสอบถามนี้ไม่ใช่การโหวด แต่เป็นสิ่งที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจของ Kingdom Seneschal โดยทาง Kingdom Seneschal จะมีแบบสอบถามออกไปสู่กลุ่มอื่นๆในอาณาจักรด้วย
หากท่านอ่านมาถึงจุดนี้แล้วคงมีข้อสงสัยว่า พวกเราอยู่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาแสนไกลจะไปทำตามข้อบังคับทุกอย่างข้างต้นได้อย่างไร ด้านล่างคือคำตอบครับ

สำหรับกลุ่มของพวกเรา พวกเราต้องการเลื่อยขั้นไปเป็นแบบ Palatine Barony ซึ่งจะสามารถเลือก Baron และ Baronness จากการแข่งขันทั้งในแบบ Heavy Combat, Light Combat, A&S หรือการผสมหลายๆแบบก็ได้ ระดับ Palatine Barony นี้จะสามารถทำได้เฉพาะกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจาก Kingdom อื่นๆและยากจะที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และจะมีการ"ยกเว้น"กฎข้อบังคับบางอย่าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อกับ Society Seneschal (ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของโลก) ครับ

No comments:

Post a Comment